“સાત યાત્રા ની સાથે-સાથે”

“શત્રુંજય ગિરિરાજ ની ચૌવિહાર છઠ્ઠ કરી સાત યાત્રા.”

☀ ૭ જાત્રા ૨૦૨૨ કાર્યક્રમ ☀

સાત પગલાં સ્વામી તરફ